کارشناسان گروه بیوشیمی بالینی

 

 کارشناسان آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی گروه 

     - خانم زهرا اکبری (کارشناس ارشد)

     - آقای هادی رستم‌خانی (کارشناس ارشد)

     - خانم اعظم دارایی (کارشناس ارشد)

     - خانم فرزانه سلمانی بابانظر (کارشناس ارشد)

 

کارشناس آموزشی - پژوهشی گروه

     - آقای حمیدرضا میرزایی 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست