- سیستم Western blotting

- Real-time PCR

- PCR

- ترانس لومیناتور

- اتمیک ابسوربشن

- HPLC

- سانتریفوژ یخچالدار

- اسپکتروفتومتر  UV-Vis

- ELISA Reader

- pH meter

- Ultra sonicator

- سیستم الکتروفورز افقی و عمودی

- نانودراپ

- اتوآنالایزر RA1000

 - Immunohistochemistry

Cell imaging system -

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست