اعضای هیئت علمی گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

نام و نام‌خانوادگی

(به ترتیب حروف الفبا)

  مرتبه علمی پست الکترونیک رزومه Google Scholar Citation ORCID
معصومه رجبی‌بذل استاد rajabi_m@sbmu.ac.ir

CV

رزومه

Google Scholar Citation ORCID

سیامک سلامی

معاون پژوهشی گروه

استاد salami.si@gmail.com

CV

رزومه

Google Scholar citation ORCID

سعیده سلیمی

استاد  sasalimi@yahoo.com

CV

رزومه

Google Scholar citation ORCID

مجید سیرتی‌ثابت

دانشیار sirati@sbmu.ac.ir

CV

رزومه

Google Scholar Citation ORCID

زهرا شهسواری 

 استادیار z.shahsavari@sbmu.ac.ir 

CV

رزومه

Google Scholar Citation   ORCID

سعید کریما

معاون آموزشی گروه

دانشیار karima@sbmu.ac.ir

CV

رزومه

Google Scholar Citation ORCID

افسانه گودرزی

دانشیار afsaneh.goudarzi@sbmu.ac.ir

CV

رزومه

Google Scholar Citation ORCID

شکوفه نوری

استاد shnoori85@yahoo.com

CV

رزومه

Google Scholar Citation ORCID

عبدالرحیم نیک‌ضمیر

مدیر گروه

استاد nikzamirar@yahoo.com

CV

رزومه

Google Scholar Citation ORCID

 

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست