لیست اخبار صفحه :1
دفاع پایان‌نامه خانم فاطمه عسگری سرشگی دانشجوی دکترای بیوشیمی بالینی (9 تیر 1403)
‌دفاع پایان‌نامه خانم فاطمه عسگری سرشگی

دفاع پایان‌نامه خانم فاطمه عسگری سرشگی دانشجوی دکترای بیوشیمی بالینی (9 تیر 1403)

‌دفاع پایان‌نامه خانم فاطمه عسگری سرشگی دانشجوی دکترای بیوشیمی بالینی ورودی مهر 1398 روز ‌شنبه 9 تیر 1403 ساعت ده و نیم صبح در گروه بیوشیمی بالینی

پیش‌دفاع پایان‌نامه خانم فاطمه عسگری سرشگی دانشجوی دکترای بیوشیمی بالینی (19 خرداد 1403)
پیش‌دفاع پایان‌نامه خانم فاطمه عسگری سرشگی

پیش‌دفاع پایان‌نامه خانم فاطمه عسگری سرشگی دانشجوی دکترای بیوشیمی بالینی (19 خرداد 1403)

پیش‌دفاع پایان‌نامه خانم فاطمه عسگری سرشگی دانشجوی دکترای بیوشیمی بالینی ورودی مهر 1398 روز ‌شنبه 19 خرداد 1403 ساعت 11 صبح در گروه بیوشیمی بالینی

دفاع پروپوزال آقای محمدپارسا گلباغی دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (17 بهمن 1402)
دفاع پروپوزال آقای محمدپارسا گلباغی

دفاع پروپوزال آقای محمدپارسا گلباغی دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی (17 بهمن 1402)

دفاع پروپوزال آقای محمدپارسا گلباغی دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوشیمی بالینی ورودی مهر 1401 روز سه‌شنبه 17 بهمن 1402 ساعت 13 در سالن رازی دانشکده پزشکی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست