لیست اخبار صفحه :1
برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکترای بیوشیمی بالینی ورودی مهر 1400
برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکترای بیوشیمی بالینی ورودی مهر 1400

برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکترای بیوشیمی بالینی ورودی مهر 1400

برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکترای بیوشیمی بالینی ورودی مهر 1400 (ریحانه تائبی، بهاره محمدی و طوبی یوسفی) گروه بیوشیمی بالینی در تاریخ 28 و 29 شهریور 1402

وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر صبا ولدخان از دانشگاه Case Western Reserve امریکا
وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر صبا ولدخان از دانشگاه Case Western Reserve امریکا

وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر صبا ولدخان از دانشگاه Case Western Reserve امریکا

وبینار گروه بیوشیمی بالینی یکشنبه 6 تیر 1400 ساعت 19:30 سخنران: دکتر صبا ولدخان از دانشگاه Case Western Reserve امریکا آدرس: http://lms1.sbmu.ac.ir/biochem

وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر سعید قوامی از دانشگاه مانیتوبا کانادا
وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر سعید قوامی از دانشگاه مانیتوبا کانادا

وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر سعید قوامی از دانشگاه مانیتوبا کانادا

وبینار گروه بیوشیمی بالینی چهارشنبه 5 خرداد 1400 ساعت 17 سخنران: جناب آقای دکتر سعید قوامی از دانشگاه مانیتوبا کانادا آدرس: http://lms1.sbmu.ac.ir/biochem

وبینار  گروه بیوشیمی بالینی
وبینار گروه بیوشیمی بالینی

وبینار گروه بیوشیمی بالینی

وبینار گروه بیوشیمی بالینی چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30 آدرس: http://lms1.sbmu.ac.ir/biochem

وبینار گروه بیوشیمی بالینی
وبینار گروه بیوشیمی بالینی

وبینار گروه بیوشیمی بالینی

وبینار گروه بیوشیمی بالینی سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 ساعت 14 آدرس: http://lms1.sbmu.ac.ir/biochem

وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر عادلی از دانشگاه تورونتوی کانادا
وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر عادلی از دانشگاه تورونتوی کانادا

وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر عادلی از دانشگاه تورونتوی کانادا

وبینار گروه بیوشیمی بالینی جهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 ساعت 16:30 سخنران: جناب آقای دکتر عادلی از دانشگاه تورونتوی کانادا موضوع: ساختار Task Force آدرس: http://lms1.sbmu.ac.ir/biochem

وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر اکبری از دانشگاه تورونتوی کانادا
وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر اکبری از دانشگاه تورونتوی کانادا

وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر اکبری از دانشگاه تورونتوی کانادا

وبینار گروه بیوشیمی بالینی شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 17:30 سخنران: جناب آقای دکتر اکبری از دانشگاه تورونتوی کانادا موضوع: تقسیم‌بندی مولکولی سرطان پستان آدرس: http://lms1.sbmu.ac.ir/biochem

وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر عادلی از دانشگاه تورونتو
وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر عادلی از دانشگاه تورونتو

وبینار گروه بیوشیمی بالینی - دکتر عادلی از دانشگاه تورونتو

وبینار گروه بیوشیمی بالینی جهارشنبه ۱۸ فروردین 1400 ساعت 16:30 سخنران: جناب آقای دکتر عادلی از دانشگاه تورونتوی کانادا موضوع: نقش و وظایف بیوشیمیست های بالینی در عصر حاضر آدرس: http://lms1.sbmu.ac.ir/biochem

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست